سلامت روان دانش آموزان
header
آموزش کف پوش سه بعدی

سلامت روان دانش آموزان

سلامت روان دانش آموزان

تعریف بهداشت روانی

سازمان بهداشت جهانی، بهداشت روانی را این گونه تعریف می‌کند: «بهداشت روانی در درون مفهوم کلی بهداشت قرار دارد و بهداشت یعنی توانایی کامل برای ایفای نقش‌های روانی و جسمی؛ بنابراین بهداشت به معنای نبود بیماری یا عقب‌ماندگی نیست.» از نظر انجمن بهداشت روانی کانادا نیز بهداشت روانی یعنی: «توانایی سازگاری با دیدگاه‌های خود، دیگران و رویارویی با مشکلات روزمره زندگی.»

 

آری، بهداشت روانی همان سلامت فکر و قدرت سازگاری فرد با محیط و اطرافیان است. همچنان که از جسم خود مراقبت می‌کنیم روح خویش را نیز باید مقاومت‌تر سازیم تا زندگی بهتری داشته باشیم. در زندگی «چگونه بودن» خیلی مهم‌تر از «بودن یا نبودن» است. ایجاد فرصت برای شکوفایی استعدادها، توانایی‌ها، کنار آمدن با خود و دیگران یکی از اهداف مهم و اساسی بهداشت روانی می‌باشد. برای همین اولیای مدرسه در سلامت روان دانش‌آموزان دارای نقش‌های حرفه‌ای هستند.

 

خصوصاً مسئولیت معلمان فقط در پرورش نیروی عقلی و آشنا ساختن شاگردان به مسائل اجتماعی و اخلاقی خلاصه نمی‌شود. بلکه آنان مسئول تغییر و اصلاح رفتارهای ناسازگار، تأمین بلوغ عاطفی و سلامت روانی دانش‌آموزان هستند. در مدرسه بچه‌ها دوست داشتن و دوست داشته شدن را تجربه می‌کنند. معلم با محبت و توجه، آن‌ها را در مسیر صحیح هدایت می‌کند و شاگردان چگونگی برقراری روابط درست عاطفی، سازگاری با دیگران، مسئولیت ‌پذیری و راه‌های مبارزه با کینه‌توزی را

عوامل موثر در بهداشت روانی دانش آموزان

بهداشت روانی افراد متأثر از عوامل متعددی است؛ مانند: عدم برآورده شدن نیازهای اولیه (تغذیه و…)، ناکامی، استرس، یادگیری، مسائل اجتماعی- مذهبی، رسانه‌های جمعی و… همه از عمده‌ترین تأثیرگذاران بر بهداشت روانی هستند.  اما درباره دانش آموزان نقش اولیای مدرسه بسیار موثر است.

 

 ۱ -تغذیه
حـاالت روحـی مـا در انتخـاب نـوع غذایـی کـه میخوریـم مؤثرنـد.
بنابرایــن بــا شــناخت خــود و ســوخت و ســاز بــدن میتوانیــم بــا
انتخـاب مـواد خوراکـی متناسـب بـه آرامـش بیشـتری دسـت یافتـه
و از خـوردن لـذت ببریـم.
۲ -ایمان
اعتقـادات و باورهـای مذهبـی قـادر اسـت در مصیبتهـای زندگـی،
از فـرد افسـرده و مأیـوس، انسـانی امیـدوار و محکـم بسـازد، چنانکـه
هرگـز خـود را تنهـا و بیمنـاک احسـاس نکنـد. چـون بـاور دارد کـه
خــدا پیوســته بــا اوســت و در رویارویــی بــا ســختیهای زندگــی
تنهـا نیسـت و خـدای مهربـان بـه او عالقـه و توجـه دارد. ایـن بـاور
موجــب میشــود کــه فــرد علیــه انــزوا طلبــی و گوشــهگیری کــه
بســیاری از مبتالیــان بــه امــراض خطرنــاک را از پــای در مــیآورد،
ایمن شــود.
۳ -مدرسه
مسـئولیت اولیـای مدرسـه فقـط در علـم آمـوزی خالصـه نمیشـود.
مدرســه مســئول تغییــر و اصــاح رفتارهــای ناســازگارانه و تأمیــن
بلـوغ عاطفـی و سـامت روانـی دانـش آمـوزان نیـز میباشـد.
در مدرسـه فرزنـدان دوسـت داشـتن را تجربـه میکننـد، معلـم بـا
تکریـم شـخصیت، محبـت و توجـه، آنـان را در مسـیر صحیـح هدایت
میکنــد، دانشآمــوز در مدرســه چگونگــی برقــراری روابــط درســت
عاطفــی، ســازگاری بــا دیگــران و مســئولیت پذیــری را میآمــوزد
و راههــای مبــارزه بــا کینــه تــوزی، دیگــر آزاری و حســادت را یــاد
میگیــرد.
۴ -ورزش
ً
ورزش یکــی از رمــوز ســامت جســمانی و روانــی اســت. خصوصــا
ورزش پیـاده روی، موجـب تقویـت اعتمـاد بـه نفـس در فـرد شـده،
او را متعــادل، متفکــر و ســازگار بــا محیــط میکنــد. و در نتیجــه از
سـامت روانـی بهتـری برخـوردار خواهـد بـود.

بهداشت روانی دانش آموزان در مدرسه / بهداشت روان در مدرسه / بهداشت روانی دانش آموزان ابتدایی

نقش معلمان در بهداشت روانى دانش آموزان

نقش الگویی معلم و نفوذی که او در انضباط دادن به رفتارهای دانش‌آموزان دارد، بر همگان روشن است. اگر آموزگار از ویژگی الگو دهی خوبی برخوردار باشد می‌تواند تأثیرات عمیقی در رشد شخصیت و بهداشت روانی دانش‌آموزان باقی بگذارد. معلم نباید تمام تلاش خود را صرف این نماید که بچه‌ها بهترین نمره را کسب کنند، بلکه باید بکوشد به هر فرد اندازه توانایی او مسئولیت دهد و حتی‌الامکان در پرورش فکر و روان دانش آموز بکوشد.

 

معلمی که در ارتباط به شخصیت و نیازهای کودکان توجه کافی داشته باشد و کارها را بر اساس استعداد و تمایلات میان شاگردان تقسیم کند، نقش بهتری را در بهداشت روانی آنان ایفا خواهد کرد. روان‌شناسی (کارل راجرز) نگرش آزادمنشانه در کلاس را پیشنهاد می‌کند. به بیان دیگر معلم باید کودک را بپذیرد، هرچند نمی‌تواند رفتار او را بپذیرد؛ به کودک باید احترام بگذارد و با توجه به توانایی‌هایش به او ارج نهد. آموزگار نباید کوشش خویش را صرف حکمرانی بر کودک کند، بلکه باید سعی در جهت دادن اعمال کودک به سوی پیشرفت موفقیت‌آمیز و سازگاری هر چه بیشتر وی نماید. معلم باید قادر به بیان و ابراز احساسات خویش باشد تا دانش آموز بتواند او را به عنوان فردی قابل ‌اعتماد ببیند.

 

چنین معلمی همچنان که درصدد ایجاد تغییر مطلوب در رفتار کودک است، هرگز برای وی تهدیدآمیز نیست. اگر مربی بتواند به شاگرد تفهیم کند که سعی دارد به او کمک کند به نتایج مطلوبی دست می‌یابد.  مهم‌ترین شرط معلم خوب از لحاظ بهداشت روانی این است که با کمال صمیمیت و خلوص نیت، کودکان را دوست بدارد و از رفتار آنان آزرده نشود؛ بلکه با صبر، حوصله و خوش‌رویی به عمق مشکلات دانش آموزان پی ببرد و در حل این مسائل تا حد ممکن بکوشد. بنابراین کودکان در مدرسه می‌آموزند با زندگی آن چنان که هست مواجه شوند، می‌آموزند خود را با آداب، رسوم و ارزش‌های موجود جامعه منطبق سازند و به نیازهای دیگران توجه داشته باشند.

 

نهایتاً، یک معلم باید از نظر تأثیرگذارى در بهداشت روانى کودک، ویژگى‌هاى زیر را داشته باشد:

  1. معلم باید از لحاظ روانى سالم باشد.
  2. معلم باید کودکان را دوست بدارد و به آنان احترام بگذارد.
  3. معلم باید رابطه میان تعلیم، تربیت و بهداشت روانى را بداند.
  4. باید سعى کند تا کودک را در بحران‌ها و مسائل عاطفی، خانوادگى و اجتماعى کمک نماید.
  5. معلم باید در مورد رشد جسمى و روانى کودک اطلاعات لازم داشته باشد.
  6. معلم باید علائم و نشانه‌هاى اختلالات رفتارى و روانى شاگردان را بداند.
  7. برنامه تعلیماتى_آموزشى معلم باید طورى باشد که رنجش خاطر، ناراحتى روحى و عصبى براى کودک ایجاد نکند.

در چنین شرایطی، مدرسه قادر است با فراهم نمودن محیطى سالم و بهداشتى به جسم و روان کودکان امکان شکوفائى دهد و آنان را نسبت به یکدیگر، خانواده و اجتماع مسئول نماید. در چنین شرایطی، مدرسه قادر است از دانش آموزان افرادى مفید، سالم و کارآمد آمد؛ پدران و مادرانى لایق و شایسته براى نسل آینده بار بیاورد.

بهداشت روانی دانش آموزان ppt

بهداشت روانی.ppt

حجم:۱۰۴۳k

 

منبع:http://mehrmihan.ir/students-mental-health/


سلامت روان و شادابی در زندگی

سلامت روان و شادابی در زندگی.شاید شما از آن گروهی هستید که فکر می کنید داشتن یک زندگی ایده آل و رویایی و داشتن روحیه ای خوب و سرحال و داشتن روانی سالم فقط با میزان درآمد و تامین خواسته ها و نیازهای شما بستگی دارد اما اشتباه می کنید می توان به سادگی از زندگی لذت برد و روحی سالم داشت…


نشاط چیست ؟ + نشاط در زندگی

نشاط چیست؟ / تعریف نشاط-ماهیت شادی چیست؟-همه ما تاکنون در زندگی لحظات شادی را تجربه کرده ایم. ولی شاید تا به حال از چیستی آن سوال نکرده باشیم.”احساسات – كه شادی-غم-خشم- نفرت و… از آن جمله است


 

این مطلب را به اشتراک بگذارید :

a b