تاثیر ph بر رشد باکتری
header
آموزش کف پوش سه بعدی

تاثیر ph بر رشد باکتری

هر موجود زنده در یک محدوده معینی از PHرشد می کند و یک PH مطلوب دارد . باکتری ها در مقایسه با قارچ ها مقاومت کمتری به PH زیاد دارند . برخی باکتری ها ی اسید دوست می توانند در PH پایین برخی مواد اسیدی رشد کنند مثل گونه های لاکتوباسیلوس که در اسید لاکتیک رشد می کنند ، استوباکترزیلینوم در اسیداستیک و تیوباسیلوس تیواکسیداز در اسید سولفوریک رشد می کنند .
بیشتر قارچ ها یک PH حداقل بین ۱٫۵ تا ۲٫۰ برای رشد دارند ، اما برخی گونه های Demiataceae , Acontium Velatim  گزارش شده که درغلظت ۲٫۵ N اسید سولفوریک اشباع با cuso4 رشد می کند .

 
بازوفیل ها : باکتری هایی که درPH بالای ۱۰٫۵ رشد می کنند . بیشتر بازوفیل هایی که در گذشته شناسایی شده اند آرکوباکتری ها هستند . باکتری ویبریوکلرا که عامل بیماری وبا می باشد در PHنسبتا بالا رشد می کنند . میکروارگانیسم ها در محیط هایی که PHبالا دارند سعی می کنند که با صرف انرژی PH را نزدیک محدوده خنثی نگه دارند . موجودات زنده برای مقاومت در برابر PH خارج دارای یک ساختمان خارجی هستند که از آنها حفاظت می کنند .

رشد و بقا میکروارگانیسم ها تا حد زیادی تحت تاثیرPH محیط قرار می گیرد.میکروارگانیسم ها از نظر PH مورد نیازشان با هم تفاوت دارند.هر گونه ی میکروبی  قابلیت رشد در دامنه خاصی از PH را دارد که این دامنه می تواند وسیع یا محدود باشد اما بهترین رشد در محدوده ای باریک بنام PH اپتیمم میسر خواهد بود.این PH خاص نیازمند تطابق متقابل ارگانیسم ها با محیط طبیعی شان می باشد برای مثال باکتری های روده ای قابلیت بقا در دامنه وسیعی از PH را دارند که ویژگی جایگاه طبیعی زیستشان یعنی دستگاه گوارش است.در حالی که باکتری های پارازیت خون دامنه بسیار محدودی از PH را تحمل می کنند.PHسیستم گردش خون در حدود۷/۴ ثابت است باقی می ماند.

علی رغم این تنوع و این واقعیت که ارگانیسم های خاصی می توانند در محدوده های پایین یا بالای PH رشد کنند اما این اصول کلی نیز وجود دارد که دامنه PH اختصاصی برای رشد باکتری ها بین ۴ تا ۹ با اپتیممی حدود ۷/۵ تا ۶/۵ می باشد.در حالی که قارچ ها -کپک ها-مخمرها محیط های اسیدی را ترجیح می دهند و در PH حدود ۴-۶ بهترین فعالیت را دارند.

از انجایی که محیط های خنثی یا نزدیک به خنثی عموما برای رشد میکروارگانیسم ها مناسب می باشد،PH محیط های کشت ازمایشگاهی را غالبا در حدود۷ تنظیم می کنند.فعالیت متابولیکی میکروارگانیسم ها منجر به تولید مواد زاید می شود،مثلا در اثر تجزیه قندها اسید های مختلفی تولید می شوند و یا در اثر تجزیه پروتیین ها ، ترکیبات قلیایی تولید خواهد شد.این فراورده های اسیدی یا قلیایی PH محیطط را تغییر می دهند و می توانند رشد میکروارگانیسم ها را محدود کنند.

بافرها ،ترکیبات شیمیایی هستند که می توانند تغییرات PH را جبران کنند و غالبا در تهیه محیط کشت مورد استفاده قرار می گیرند.سیستم بافری که معمولا در تهیه محیط های کشت به کار می روند شامل غلظت های اکی مولار از K2HPO4 (نمک یک باز ضعیف) و KH2PO4(نمک یک اسد ضعیف) می باشد وقتی که محیط کشتی اسیدی می شودK2HPO4 مقادیر اضافی H+ را جذب نموده و به یک نمک اسیدی ضعیف همراه با نک پتاسیم با آنیون اسیدی قوی تبدیل می شود.

K2HPO4+HCH———->KH2PO4+KCL

وقتی محیط کشتی قلیایی می شود H +،  KH2PO4 آزاد می کنند که با OH اضافی محیط ترکیب شده و آب تولید می کنند و بخش آنیونی باقی مانده از نمک اسیدی ضعیف با کاتیون قلیایی ترکیب می گردد.

KH2PO4+KOH——>K2HPO4+H2O

اکثر محیط های کشت حاوی اسید های امینه ،پپتون،و پروتیین ها می باشد که به دلیل ماهیت امفی پاتیک شان می توانند مانند بافرهای طبیعی عمل کنند.برای مثال اسیدهای امینه مولکول هایی با بار مثبت و منفی می باشند وقتی گروه کربوکسیل و امینو آنها یونیزه شود یون های دوقطبی تشکیل می گردد.

میدان PH باکتریها :

میدان PH باکتریها باکتریهای روده‌ای به مراتب بیشتر از انگلهای جانوری ، محیط اسیدی و قلیایی را تحمل می‌کنند. این قبیل باکتریها فقط بعد از تحمل اسیدیته معده و خاصیت قلیایی صفرا در روده می‌توانند در آن چه فعالیت کنند. بسیاری از باکتریهای گیاهی و خاک شرایط نسبتا قلیایی را ترجیح می‌دهند.

پتانسیل اکسیداسیون و احیا توانایی یک باکتری برای رشد پس از انتقال یافتن به محیط تازه تا حدی به پتانسیل اکسیداسیون- احیا بستگی دارد. این پتانسیل بر حسب نوع باکتری متفاوت است. باکتریهای هوازی پتانسیل بیشتر را نسبت به باکتریهای بی‌هوازی تحمل می‌کنند. تهویه محیط کشت، پتانسیل مثبت در حد بین ۳۰۰ – ۲۰۰ میلی‌ولت تولید می‌کند ولی شروع رشد باکتریهای هوازی در پتانسیل نسبتا پایینی انجام می‌شود. در نتیجه جوشاندن محیط کشت به منظور خارج کردن اکسیژن ، پتانسیل را کاهش داده و برای تحریک رشد تعداد کمی از باکتریها مفید واقع می‌شود.

 

 

 

 

 

منبع: http://mehrmihan.ir/ph-effect-on-bacterial-growth/

این مطلب را به اشتراک بگذارید :

a b