فرکانس هاتبرد جدید
header
آموزش کف پوش سه بعدی

فرکانس هاتبرد جدید

فرکانس هاتبرد جدید

فرکانس های جدید هاتبرد ۲۰۱۶

 

 

به تفکیک مناطق تحت پوشش شبکه

تحت پوشش
ماهواره
موقعیت
بسامد (MHz)
نرخ سیمبل (Sym/s)
FEC Rx/Tx
قطبیت
قالب تصویری

اروپا
Hotbird 13B
۱۳ شرقی
۱۲۴۳۷
۲۹۹۰۰
۳/۴
افقی
DVB-S2

آمریکا
Galaxy 19
۹۷ غربی
۱۲۱۸۳
۲۲۰۰۰
۳/۴
افقی
DVB-S

غرب آسیا
Badr 5B
۲۶ درجه شرقی
۱۱۹۰۰
۲۷۵۰۰
۳/۴
عمودی
DVB-S

Badr 5B
۲۶ درجه شرقی
۱۱۸۸۰
۲۷۵۰۰
۵/۶
افقی
MPEG4-DVB-S2

Badr 5B
۲۶ درجه شرقی
۱۲۳۰۳
۳۲۰۰۰
۵/۶
افقی
MPEG4-DVB-S2

Intelsat 902
۶۲ شرقی
۱۱۵۵۵
۳۰۰۰۰
۲/۳
عمودی
DVB-S2

استرالیا
Optus D2
۱۵۲ درجه شرقی
۱۲۵۱۹
۲۲۵۰۰
۳/۴
عمودی
DVB-S

 

 

به تفکیک نام ماهواره 

ماهواره
موقعیت
بسامد (MHz)
نرخ سیمبل (Sym/s)
FEC Rx/Tx
قطبیت
قالب تصویری

Intelsat 902
۶۲ شرقی
۱۱۵۵۵
۳۰۰۰۰
۲/۳
عمودی
DVB-S2

Hotbird 13B
۱۳ شرقی
۱۲۴۳۷
۲۹۹۰۰
۳/۴
افقی
DVB-S2

Galaxy 19
۹۷ غربی
۱۲۱۸۳
۲۲۰۰۰
۳/۴
افقی
DVB-S

Badr 5B
۲۶ درجه شرقی
۱۱۸۸۰
۲۷۵۰۰
۵/۶
افقی
MPEG4-DVB-S2

۲۶ درجه شرقی
۱۲۳۰۳
۳۲۰۰۰
۵/۶
افقی
MPEG4-DVB-S2

۲۶ درجه شرقی
۱۱۹۰۰
۲۷۵۰۰
۳/۴
عمودی
DVB-S

Optus D2
۱۵۲ درجه شرقی
۱۲۵۱۹
۲۲۵۰۰
۳/۴
عمودی
DVB-S

 


منبع:http://mehrmihan.ir/new-hot-bird-frequencies/

این مطلب را به اشتراک بگذارید :

a b