نمونه اجاره نامه دستی
header
آموزش کف پوش سه بعدی

نمونه اجاره نامه دستی

نمونه اجاره نامه دستی

اجاره نامه
ماده ۱ : طرفین قرارداد
۱-۱- موجر/ موجرین ……………………………………………… فرزند ………………………… به شماره شناسنامه ……………………………………. صادره از ……………………… کدملی ………………………………………….. متولد ………………………. ساکن ……………………………………………………………………………………….. تلفن ……………………………….. با وکالت/قیمومت/ولایت/وصایت ……………………………. فرزند …………………. به شماره شناسنامه …………………… متولد ………………….. بموجب ……………………..
۲-۱- مستأجر/ مستأجرین ……………………………………………… فرزند ………………………… به شماره شناسنامه ……………………………………. صادره از ……………………… کدملی ………………………………………….. متولد ………………………. ساکن ……………………………………………………………………………………….. تلفن ……………………………….. با وکالت/قیمومت/ولایت/وصایت ……………………………. فرزند …………………. به شماره شناسنامه …………………… متولد ………………….. بموجب ……………………..

ماده ۲: موضوع قرارداد و مشخصات مورد اجاره
عبارتست از تملیک منافع …………………… دانگ / دستگاه / یکباب ………………………………………. واقع در ……………………………………………………………………………. دارای پلاک ثبتی شماره ………….. فرعی از …………… اصلی …………….. بخش …………….. به مساحت …………………………….. متر مربع دارای سند مالکیت بشماره سریال ………………………………………. صفحه …………. دفتر …………. بنام ……………………………………………. مشتمل بر ……………. اتاق خواب با حق استفاده برق / آب / گاز بصورت اختصاصی/ اشتراکی/ شوفاژ روشن/ غیرروشن/ کولر/ پارکینگ ……………………. فرعی به متراژ …………………. مترمربع / انباری فرعی ……………………. به متراژ …………………. متر مربع / تلفن دایر/ غیر دایر به شماره …………………………………… و سایر لوازم و منصوبات و مشاعات مربوطه که جهت استفاده به رویت مستأجر / مستأجرین رسیده و مورد قبول قرار گرفته است .

ماده ۳ : مدت اجاره
مدت اجاره ………………………………………………… ماه / سال شمسی از تاریخ / / ۱۳ الی / / ۱۳ می باشد .
ماده ۴ : اجاره بها و نحوه پرداخت
۱-۴- میزان اجاره بها جمعاً ………………………………………… ریال ، از قرار ماهیانه مبلغ ………………………………………. ریال که در اول / آخر هر ماه به موجب قبض رسید پرداخت می شود .
۲-۴- مبلــغ …………………………………………………… ریال از طرف مستأجر / مستأجرین بعنوان قرض الحسنه نقداً / طی چــک به شمـــاره ………………………… بانک ………………………………… شعبه ………………………………. پرداخـــت شـــد و یا نقداً / طی چـــک به شمـــاره ………………………… بانک ………………………………. شعبه ……………………………….. در تاریخ / / ۱۳ به موجر پرداخت خواهد شد . معادل مبلغ پرداختی به عنوان قرض الحسنه با انقضاء مدت اجاره و یا فسخ آن همزمان با تخلیه عین مستأجره به مستأجر مسترد خواهد شد .

ماده ۵ : تسلیم مورد اجاره
موجر مکلف است در تاریخ / / ۱۳ مورد اجاره را با تمام توابع و ملحقات آن جهت استیفاء به مستأجر / مستأجرین تسلیم کند .

ماده ۶ : شرایط و آثار قرارداد
۱-۶- مستأجر نمی تواند از مورد اجاره بر خلاف منظور قرارداد ( مسکونی ، تجاری ، اداری ) استفاده نماید . مستأجر مکلف است به نحو متعارف از مورد اجاره استفاده نماید .
۲-۶- مستأجر حق استفاده از مورد اجاره را به نحو مباشرت دارد و بایستی شخصاً از مورد اجاره استفاده کند . علاوه بر این مستأجر حق انتقال و واگذاری مورد اجاره را به غیر دارد / ندارد . در صورت تخلف و انتقال به غیر ، اعتبار اجاره منوط به تنفیذ مالک خواهد بود در صورتیکه مستأجر مورد اجاره را به غیر بدون اذن مالک تسلیم کرده باشد شخص متصرف در صورت عدم تنفیذ در برابر مالک در حدود مقررات قانونی مسئول خواهد بود .
۳-۶- موجر باید مالک یا متصرف قانونی یا قراردادی مورد اجاره باشد و در صورتیکه به عنوان ولایت ، وصایت ، وکالت ، قیمومت ، اجاره با حق انتقال و از این قبیل اختیار اجاره دادن داشته باشد ، بایستی اسناد و مدارک مثبت حق انتقال را ضمیمه کند و مشاور موظف به احراز موضوع فوق است .
۴-۶- در صورتیکه مستأجر از پرداخت اجاره بها بیش از یک ماه تاخیر نماید ، موجر می تواند قرارداد را فسخ و تخلیه مورد اجاره را از مراجع ذیصلاح بخواهد .
۵-۶- پرداخت هزینه های مصرفی آب / برق / گاز / تلفن / شارژ / فاضلاب شهری بر عهده مستأجر است و باید در موعد تخلیه یا فسخ قبوض پرداختی را به موجر ارائه نماید .
۶-۶- پرداخت هزینه نگهداری آپارتمان (حق شارژ و غیره) و همچنین افزایش احتمالی آن بر مبنای مصوب مسئول یا مسئولین ساختمان بر عهده مستأجر است .
۷-۶- پرداخت هزینه تعمیرات و هزینه های کلی از قبیل نصب و راه اندازی به منظور بهره برداری از دستگاه تهویه ، شوفاژ ، کولر ، آسانسور و شبکه آب ، برق و گاز به عهده مالک است و هزینه های جزیی مربوط به استفاده از مورد اجاره به عهده مستأجر است و نوع هزینه ها و میزان آن را عرف تعیین می کند .
۸-۶- مالیات مستغلات و تعمیرات اساسی و عوارض شهرداری با موجر است و مالیات بر درآمد و مشاغل ( تجاری ، اداری ) بر عهده مستأجر می باشد .
۹-۶- در خصوص اماکن تجاری مبلغ ……………………………………… ریال به حروف …………………………………………………………………. ریال بعنوان حق سرقفلی توسط مستأجر به موجرتسلیم و پرداخت گردید / نگردیده است .
۱۰-۶- مستأجر مکلف است در زمان تخلیه ، مورد اجاره را به همان وضعی که تحویل گرفته به موجر تحویل داده و رسید دریافت نماید . در صورت حدوث خسارات نسبت به عین مستأجره ، مستأجر متعهد به جبران خسارت وارده خواهد بود .
۱۱-۶- موجر ملزم است در زمان تخلیه نهایی و با تسویه حساب بدهیهای زمان اجاره ، نسبت به استرداد قرض الحسنه دریافتی از مستأجر ، با اخذ رسید اقدام نماید .
۱۲-۶- در صورتیکه موجر نسبت به پرداخت هزینه هایی که موجب انتفاع مستأجر از ملک می باشد ، اقدام نکند و به مستأجر نیز اجازه انجام تعمیرات لازم ندهد ، مستأجر می تواند شخصاً نسبت به انجام تعمیرات مربوطه اقدام و هزینه های مربوطه را با موجر محاسبه کند .
۱۳-۶- تمدید قرارداد اجاره فقط با توافق کتبی طرفین قبل از انقضاء مدت قرارداد ممکن است . در صورت تمدید قرارداد اجاره الحاقی با شرایط و تغییرات مورد توافق بخش لاینفکی از قرارداد اجاره خواهد بود .
۱۴-۶- مستأجر مکلف است به محض اتمام مدت اجاره ، عین مستأجره را بدون هیچگونه عذر و بهانه ای تخلیه و به موجر تسلیم نماید ، چنانچه مستأجر مورد اجاره را رأس تاریخ انقضاء تخلیه کامل ننماید و یا به هر دلیلی از تسلیم آن به موجر خودداری نماید موظف است روزانه مبلغ ………………………………………….. ریال بعنوان اجرت المثل ایام تصرف بعد از اتمام قرارداد به موجر بپردازد و تهاتر خسارت ناشی از تاخیر تخلیه ( اجرت المثل ) با مبلغ قرض الحسنه بلا اشکال است .

ماده ۷-کلیه خیارات ولو خیار غبن به استثناء خیار تدلیس از طرفین ساقط گردید .

ماده ۸-این قرارداد در سایر موارد تابع مقررات قانون مدنی و قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۷۶ خواهد بود .

ماده ۹-باستناد ماده ۲ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۷۶ شهود با مشخصات زیر این قرارداد را امضاء و گواهی می نمایند .

ماده ۱۰-این قرارداد در تاریخ / / ۱۳ ساعت ……………… در دو نسخه با اعتبار واحد بین طرفین تنظیم ، امضاء و مبادله گردید . است .

 

 

نمونه ی دیگر:

نمونه قرارداد اجاره خانه مسكونی ۳

قرارداد اجاره خانه مسكوني

موجر : آقای / خانم …………………………… فرزند …………… بشماره شناسنامه ………….    صادره از …………….. متولد ……………………….. به شماره ملی ………………………… ساکن ………………… …………………………….. …………………… شغل …………. مستأجر : آقای / خانم …………………………… فرزند ………………………… بشماره
شناسنامه …………………. صادره از …………….. متولد …………… به شماره ملی …………. ……….. …… ساکن ………….. ……………………………………….. ………………. شغل ……… ….

مورد اجاره : تمامی ششدانگ یکباب خانه و منزل مسکونی پلاک …………………… واقع در بخش ………….. ……….. ثبت شده تحت شماره ………………………. صفحه ………………….. دفتر ……………. …….. املاک به نام موجر با جمیع متعلقات و لواحق و توابع قانونی و شرعی و عرفی و اشتراکات و انشعابات و امتیازات منصوبه در آن و لوازم موجوده در آن که طرفین از کم و کیف آن آگاهی و وقوف کامل دارند و صحیح و سالم به تصرف و قبض مستأجر جهت سکنی گزیدن مستأجر و افراد تحت تکفل وی در آن داده شد و وی اقرار به تصرف و قبض می نماید .

مدت اجاره : ……………………………. سال کامل هجری شمسی ابتدائاً از تاریخ تنظیم این سند

مال الاجاره : مبلغ ………………………… ريال برای تمامی مدت بالا از قرار ماهیانه ……….. ريال که مستأجر موظف است در آخر هر ماه به موجر یا نماینده قانونی وی پرداخت نماید و رسید دریافت نماید در غیر این صورت و ظرف ده روز از تاریخ سررسید موجر حق فسخ مورد اجاره را خواهد داشت .

شروط :

۱- تعمیرات کلی به عهده موجر و تعمیرات جزئی به عهده مستأجر است .

۲- مستأجر حق واگذاری مورد اجاره را کلاً یا جزئاً به غیر نداشته و ندارد .

۳- پس از انقضاء مدت اجاره یا لدی الفسخ تا تخلیه عین مستأجره ، اجرت المثل برای اجرت المسمی است .

۴- مستأجر موظف است پس از انقضاء مدت اجاره یا لدی الفسخ مفاصا حساب های مصرفی آب ، برق ، فاضلاب ، گاز و تلفن رقبه مورد اجاره و دیگر حقوق دولتی منجمله مفاصا حساب های متعلق به خود در رقبه مورد اجاره « بداهتاً در مدت استفاده » را از مراجع ذیربط اخذ و قبوض و مدارک آن را به موجر تسلیم نماید.

بتاریخ …. / …. / …….. هجری شمسی .


منبع: http://mehrmihan.ir/manually-sample-lease/

این مطلب را به اشتراک بگذارید :

a b