header
مانتو

آموزش بافت کلاه فرانسوی

آموزش بافت کلاه فرانسوی

آموزش بافت کلاه فرانسوی دخترانه

 

آموزش بافت کلاه فرانسوی با دو میل

کلاه فرانسوی

این اندازه ها برای بچه های ۱ ساله است .با میل شماره ۳٫۵ ، ۲۲دانه سربیندازد . راه اول را با دو دانه از زیر شروع کنید . بعد از آن یکژته ببافید و بعد دو دانه دیگر از زیر ببافید . از آن به بعد تا آخر راهبه مین ترتیب دو دانه از زیر ببافید و یک ژته بزنید . راه دوم همه دانهها را از رو ببافید .راه سوم را هم با دو دانه از زیر شروع کنید یکژته بزنید و از آن به بعد تا آخر راه به ترتیب ۴ دانه از زیر ببافید ، یکژته بزنید ، ۲ دانه از زیر ببافید و یک ژته ببافید . همه راه چهارم را هماز رو ببافید .برای راه پنجم ۲ دانه از زیر ببافید . تا آخر راه بهترتیب یک ژته ببافید ، ۶ دانه از زیر ببافید ، یک ژته بزنید و ۲ دانه اززیر ببافید . همه راه ششم را از رو ببافید .راه هفتم را با ۲ دانهاز زیر شروع کنید و تا آخر به ترتیب یک ژته ببافید ، ۸ دانه از زیر ببافید، یک ژته ببافید و ۲ دانه بعدی را از زیر ببافید . راه هشتم را هم همه ازرو ببافید .اگر کلاه را برای بزرگسال میبافید ، به همین ترتیب ادامهدهید تا رویه کلاه همان اندازه شود که میخواهید . اما اگر برای بچه کوچکمیبافید ، راه هفتم و هشتم را آنقدر تکرار کنید تا بلندی تکه ای که بافتهاید به ۱۰ سانت برسد .

بعد از اینکه رویه کلاه را تمام کردید ،برای راه بعد همه دانه ها را دوتایی با هم از زیر ببافید . این طوری تعداددانه هایتان نصف میشود و پایین کلاه تان جمع خواهد شد . راه بعد برایکشباف شدن ، دانه ها را یکی از زیر و یکی از رو ببافید . بافتن کشباف راتا ۳ سانتی متر ادامه دهید و بعد همه دانه ها را کور کنیدحالادرز کلاه را بدوزید . سوزن کلفت را با کاموا نخ کنید و لبه بالایی کلاه راکوک بزنید و نخ را بکشید . این طوری دانه ها جمع میشوند و کلاهتان تکمیلمیشود و همان سر و شکلی که قرار است پیدا کند را پیدا میکند . اگر کلاهبرای بچه است یک منگوله کوچک درست کنید و به همان قسمتی که دانه ها جمعشده ، بدوزید . اگر کلاهتان برای بزرگترهاست بجای منگوله از یک دکمه بزرگاستفاده کنید . از ژته ها هم میتوانید روبان هم رد کنیدشما میتوانید برای خودتان و همسرتان و کودکتان این کلاه را ببافید.

آموزش بافت کلاه فرانسوی با قلاب

french-cap-tissue-training

آموزش بافت کلاه دخترانه با قلاب

طریقه بافت

۱۰ دانه زنجیره بافته آن را به صورت حلقه در می آوریم

۱۵ پایه بلند داخل آن می بافیم

در هرخانه دو پایه بلندمی بافیم

یکی در میان  در خانه اول یک پایه بلند در خانه دوم دو پایه بلندتا آخر تکرار شود

این کار را ادامه می دهیم تا به اندازه ته کلاه شود

(در یک خانه ۳ پایه بلند می بافیم +۳ زنجیره +دو خانه بعد را نمی بافیم ) تا آخر تکرار شود تا به اندازه قد کلاه برسد

برای دور کلاه در هرخانه دو  پایه کوتاه این کار را چند ردیف تکرار می کنیم

لبه کلاه را تزیینی می بافیم

منبع: http://mehrmihan.ir/french-cap-tissue-training/

این مطلب را به اشتراک بگذارید :
a b