مطالب انگلیسی در مورد گذراندن تعطیلات
header
آموزش کف پوش سه بعدی

مطالب انگلیسی در مورد گذراندن تعطیلات

During the week-end i travelled by air for the first time in my life.

I generally travel by train or bus.it is both cheaper and safer.

But this was a short journey.

At the beginning i did not feel very happy.

This feeling did not last long. The trip was very exciting.

I was soon high up in the sky among the clouds.

The view of mountains, fields and rivers was intersting and unusual.

I enjoyed my short and comfortable journey very much.

During در خلال – در طول- در مدت
week-end تعطیلات آخر هفته
Travel (led)= to take a trip سفر کردن – مسافرت کردن
Generally= usually= commonly عموماً
Both…. and هم … وهم
Both cheaper and safer هم ارزان هم ایمن
Journey = trip سفر
At the beginnig در ابتدا- در آغاز
Feeling = emotion احساس
Last (ed)= continue (d) طول کشیدن
Last long زیاد طول کشیدن
Exciting= full of excitement مهیج –پرهیجان
among the clouds میان ابرها
View= scenery=sight منظره – دید
intersting and unusual جالب و عالی
Comfortable= convenient راحت و آسوده

 

 

مکالمه-زبان-انگلیسی-مورد-گذراندن تعطیلات آخر هفته

A good weekend

Jim Hi Ana.Did you have a good weekend

Ana Oh,hi Jim.Yes, I went to the theatre on Saturday

Jim Oh really?What did you see

Ana ‘An Inspector Calls’. It was very good.What did you do

Jim Not a lot.I wnet to Blake’s on friday.Do you know Blake’s

Ana Yes,I was there last Wednesday night

Jim Oh,yeah? Ok,wll.I can’tstop.My class started three minutes ago.See you

Ana Ok,bye Jim.Have a good class

نمونه ای دیگرانشا در مورد تعطیلات

Mr jones had a few day’s holiday, so he said,

” i’m going to go to the mountains by train.”

He put on his best clothes, took a small bag, went to the station and got into the train.

He had a beautiful hat, and he often put his head out of the window during the trip and looked at the mountains.

But the wind pulled his hat off.

Mr jones quickly took his old bag and threw that out of the window too.

The other peaple in the carriage laughed.

” is your bag going to bring your beautiful hat back? They asked.

“No”, mr jones answered,

“but there’s a name and an address on the bag.

Someone’s going to find both of them near each other, and he’s going to send me the bag and the hat.”

ترجمه

آقای جونز چند روز، تعطیلی (مرخصی) داشت، بنابراین او گفت،

من قصد دارم با قطار به کوهستان بروم.

او بهترین لباسش را پوشید، کلاه کوچکش را برداشت، به ایستگاه رفت و سوار قطار شد.

او یک کلاه زیبا داشت، او اغلب سرش را از پنجره در طول سفر برای دیدن کوهستان خارج می کرد.

اما باد کلاهش را برد.

آقای جونز همچنین سریع کیف قدیمی اش را برداشت و از پنجره به بیرون پرتاب کرد.

بقیه مردم در واگن خندیدند

آنها پرسیدند. کیف شما قصد دارد (قرار است) کلاه زیبای شما را بر گرداند؟

آقای جونز گفت: نه

اما نام و آدرس من در روی کیف هست.

کسی که هر دوی انها را کنار هم پیدا خواهد کرد، کیف و کلاه را برای من خواهد فرستاد

 

 

 

 

 

منبع: http://mehrmihan.ir/english-articles-about-holiday/

این مطلب را به اشتراک بگذارید :

a b