اضافه كردن دانه در بافتني
header
آموزش کف پوش سه بعدی

اضافه كردن دانه در بافتني

اضافه كردن دانه در بافتني

اضافه کردن دانه در بافتنی- روش ژته

 وقتی که دانه بعدی زیر باشد مانند تصویر  زیر است

add-seeds-in-weaving

نخ را از بالای میل دور آن می اندازیم.

add-seeds-in-weaving

میل سمت راست را در حلقه پشت دانه می بریم. نخ را دور میل پیچیده و
بیرون می کشیم. به همان روش که دانه را از زیر می بافیم.

add-seeds-in-weaving

در رج بعد که به این دانه می رسیم مانند تصویر زیر است. که اگر قرار
است زیر بافته شود. مانند دانه های دیگر و اگر قرار است رو بافته شود
به روش رو بافتن دانه زیر بافته می شود

add-seeds-in-weaving

اضافه کردن دانه وقتی که دانه بعدی رو هست:

همانطور که در تصویر می بینید دانه بعدی باید  رو بافته شود

add-seeds-in-weaving

مانند تصویر زیر نخ را از زیر میل می آوریم و روی آن می اندازیم.

add-seeds-in-weaving

سپس میل را از قسمتی از دانه که روبه شماست داخل می بریم.

add-seeds-in-weaving

نخ را دور میل می پیچیم و دانه را بیرون می آوریم. ( به همان روش که
دانه را رو می بافیم)

add-seeds-in-weaving

در رج بعد که می خواهیم دانه را ببافیم دانه شبیه به شکل زیر است. اگر
بخواهیم دانه را از رو ببافیم که به روش معمول می بافیم و اگر هم  بخواهیم دانه را زیر ببافیم به روشی که دانه رو را زیر می بافیم عمل می
کنیم.

 

 

اضافه کردن به روش نامریی

میل را ازپشت کار اززیر نخ عمودی بین دو دانه…

add-seeds-in-weaving

 

خاارج کرده نخ را برروی میل سمت چپ منتقل کرده واز زیر می بافید.
اضافه کردن یک یا دودانه-اسان ترین روش برای اضافه کردن است .بدین ترتیب

که درجلو وپشت یک دانه همانند بسازید.


منبع:http://mehrmihan.ir/add-seeds-in-weaving/

این مطلب را به اشتراک بگذارید :

a b